YourConnect Web Hosting

HostingDomainVPSHow to Pay

thai flaguk flag

Office Call : 02-642-9838Fax : 02-642-9839

Hotline : 081-497-0033, 082-322-0033

Mail Gateway

Mail Gateway

Proxmox Mailgateway ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและแยกแยะอีเมล์ของคุณ โดยระบบจะจัดการลบอีเมล์และ block spam ทึ่คุณไม่ต้องการที่มาจากเนื้ออีเมล์ รูปภาพหรือไวรัสจากระบบอีเมล์ และยังมีระบบการจัดการแบบแยก user ที่ใช้งานได้ง่ายมากและไม่มีผลต่อการรับอีเมล์ของคุณอย่างแน่นอน ซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดการติดต่อธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน